Loading page...

Praca indywidualna z klientem

Efekt trwałej zmiany wynikający ze zdobytej wiedzy wynika z zastosowania metodyki beyond boudaries sequences©. Podobnie jak w przypadku szkoleń, metodyka opiera się na systemie checkpoint©, które są realizowane przez klienta.

1. Praca indywidualna z klientem /bądź w grupach maks. do 6 osób/

  1. Wystąpienia publiczne – jak pokonać stres, emisja głosu, narzędziownik
  2. Trening zastępowania agresji
  3. Warsztaty umiejętności społecznych w kontekście budowania świadomości oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej.  
Kluczowe elementy wsparcia indywidualnego – posłuchaj tutaj

2. Współpraca przy tworzeniu dok. strategicznych w obszarze

  1. Analiza problemu (w tym przygotowanie analiz cząstkowych)
  2. Analiza SWOT/TOWS
  3. Misja, wizja, cele, priorytety
  4. Projekty główne.
Kluczowe elementy wsparcia w zakresie dokumentów strategicznych - posłuchaj tutaj